Kredyt "Bezpieczna Gotówka"

  • 1 000 zł
  • 20 000 zł
 • mies.
  • 1 mies.
  • 48 mies.

Całkowity koszt kredytu w przykładowych bankach:

od 3075 zł do 4927 zł

 • Alior Bank
 • BNP Paribas
 • Bank Millennium
 • Santander Bank
 • Credit Agricole
 • VeloBank
 • Bank Pocztowy
 • mBank
 • ING Bank Śląski

Powyższe wyliczenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów pra Rozwiń Zwiń

Wypełnij formularz

Dane personalne

* pola wymagane

Dane kontaktowe i adresowe

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU

Nazwa kredytu
Wnioskowana kwota kredytu
Okres kredytowania (miesięcy)
Spłata kredytu w ratach
Dzień miesiąca w którym następować będzie spłata kredytu
Sposób wypłaty kredytu
Proponowane zabezpieczenia kredytu:
Ilość wnioskodawców:

2. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH

Wnioskodawca I Wnioskodawca II
Imiona
Nazwisko
Imiona rodziców
PESEL
Obywatelstwo
Nazwa dokumentu tożsamości
Numer i seria
Data wydania dokumentu tożsamości
Organ wydający dokument tożsamości
Adres zamieszkania
Kod pocztowy
Nazwa miejscowości
Adres do korespondencji taki sam jak adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Kod pocztowy
Nazwa miejscowości
Numer telefonu
Email
Stan cywilny
Wspólnota majątkowa
Status mieszkaniowy
Wnioskodawcy I i II należą do tego samego gospodarstwa domowego
Wykształcenie
Nazwisko rodowe
Nazwisko rodowe matki
Status własności samochodu (jeśli właściciel to marka samochodu, rocznik, wartość szacunkowa)
Oszczędności/ papiery wartościowe/ inny majątek (określenie rodzaju i wartość)
Cel wnioskowanego kredytu (do wyboru: konsumpcyjny lub na spłatę innych kredytów konsumenckich)
Wnioskodawca I Wnioskodawca II
Jestem udziałowcem Banku Spółdzielczego w Głogówek
Jestem członkiem organów Banku
Jestem osobą powiązaną osobiście z członkiem organów Banku, bądź osobą zajmującą w Banku stanowisko kierownicze
Jestem osobą powiązaną organizacyjnie z członkiem organów Banku, bądź osobą zajmującą w Banku stanowisko kierownicze
Posiadam rachunek w Banku Spółdzielczym w Głogówku

3. INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Wnioskodawca I Wnioskodawca II
Limit ROR
Limit karty kredytowej
Kredyt na zakup towarów/ratalny
Kredyt na zakup towarów/ratalny
Kredyt na zakup towarów/ratalny
Kredyt na zakup towarów/ratalny
Kredyt na zakup towarów/ratalny
Poręczenia/ przystąpienie do długu
Inne zobowiązania (np. alimenty, obciążenia komornicze)
Zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą/ działalnością rolniczą

4. INFORMACJE O DOCHODACH

Wnioskodawca I Wnioskodawca II
Nazwa i adres pracodawcy lub własnej działalności gospodarczej
Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy (lat)
Prowadzę działalność gospodarczą
NIP
NIP
Miesięczny dochód netto
Dochód uzyskiwany z tytułu
Ilość osób w gospodarstwie domowym wraz z dziećmi
Czy wnioskodawca jest jedynym żywicielem rodziny
Całkowity staż pracy
Wydatki stałe gosp. domowego, w tym wydatki na pokrycie kosztów zamieszkania, zróżnicowane w zależności od statusu mieszkaniowego
Daty urodzenia dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego (format: DD-MM-RRRR), lub 0 jeśli nie dotyczy

5. OŚWIADCZENIA

Niniejszym oświadczam, że upoważniam Bank do:

Wnioskodawca I Wnioskodawca II
Wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77a, do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji dotyczących moich zobowiązań oraz wiarygodności kredytowej.
Wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Siedzikówny 12, o ujawnienie informacji dotyczących moich zobowiązań.
Wystąpienia do Systemu BANKOWY REJESTR, któego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie przyul. Herberta 8, o ujawnienie informacji dotyczących moich zobowiązań.
Wystąpienia do mojego pracodawcy/pracodawców w celu weryfikacji przedstawionych przeze mnie dokumentów dotyczących uzyskiwanych dochodów
Weryfikacji wysokości osiąganych przeze mnie dochodów oraz ponoszonych przeze mnie wydatków

Niniejszym oświadczam, że:

Wszystkie informacje podane przez mnie oraz zawarte we wniosku oraz w skadanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku.
Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie informacji.
Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej z art.297 par.1 Kodeksu karnego.
Oświadczam, że powyższe dane osobowe, zgody i upoważnienia zostały podane i udzielone dobrowolnie. Brak wyrażenie zgody lub jej cofnięcie oraz odwołanie upoważnienia, może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia przez Bank niniejszego wniosku oraz w konsekwencji niemożliwość zawarcia i realizacji umowy kredytu.
Jestem osobą o pełnej zdolności do czynności prawnych tzn. jestem osobą pełnoletnią i nie jestem osobą ubezwłasnowolnioną

Początkowe parametry kredytu:

 • Kwota: 10 000
 • Ilość rat: 12
 • W polu Dochód miesięczny należy wprowadzić wartość dochodu netto z następujących źródeł: umowa o pracę, kontrakt menedżerski, renta, emerytura, wolny zawód, działalność gospodarcza, umowa cywilnoprawna, dywidendy, odsetki inne dochody finansowe.

 • Ilość

  W polu Wydatki należy wprowadzić sumaryczną wartość wszystkich wydatków miesięcznych gospodarstwa.

 • Kwota wnioskowana 12 000,00
 • Ilość rat 36

(Zmiana malejących rat kredytowych na równe powoduje podwyższenie zdolności kredytowej.)

Wyliczenia kalkulatora zdolności kredytowej mają charakter wstępny i szacunkowy. Obliczona zdolność kredytowa wynika z parametrów kredytu oraz wprowadzonych danych. Wyliczona zdolność kredytowa nie daje gwarancji uzyskania kredytu. Uzyskanie kredytu zależne jest od wyniku pełnej analizy wniosku kredytowego złożonego w placówce Banku.

Dziękujemy!

Formularz został przesłany, proszę czekać na kontakt ze strony Banku.

Oblicz jeszcze raz

Wycofanie zgody na kontakt

Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przygotowania mi oferty kredytu oraz kontakt w tej sprawie na podany przeze mnie numer telefonu lub/oraz adres email